Blog chém gió

Nam Mô Bổn Sư Thi ch Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tác...
* * *
Hôm nay con lên chùa ,
Cuối lạy Phật THÍCH CA .
Niệm Phật A Di Đà ...
Lòng con xin phát nguyện ;
"Nguyện đem công đức này ,
Hướng về khắp tất cả...
Cầu cho cả chúng sanh ,
Đều trọn thành Phật Đạo ."
Dù cuộc đời trôi nỗi...
Trong bể khổ luân trầm...
Luôn giữ tâm chánh niệm .
Khi đi đứng nằm ngồi ,
Nhớ Phật và niệm PHẬT .
Biết buông bỏ là xong .
Tiền tài và danh vọng ...
Giàu nghèo cũng ra đi ...
Có mang theo được gì ?
Thôi thì con tự nghĩ ;
Cuộc đời là vô thường...
Tâm đừng có vấn vương ...
Mau tu hành tinh tấn ...
Thường tụng kinh niệm Phật .
Thoát khỏi 3 đường ác .
Cầu tâm an thanh tịnh ,
Thoát khỏi cảnh hồng trần ,
Về Tây Phương Cực Lạc .
* * *
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật....
08/10/2019
1 bình luận:
Minhphu Nguyendang
08-10-2019, 08:39:07
A di da phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *